Musea i Sogn og Fjordane har tilsaman 13 museum spreidde i heile fylket, og 7 avdelingar. Vi har samla 50 årsverk, og dekker eit vidt spekter av lokal, regional og nasjonal kunst- og kulturhistorie.

MUSEA I SOGN OG FJORDANE HAR LEDIG ENGASJEMENT SOM ØKONOMIKONSULENT

Fellesadministrasjon
Administrasjonen til Musea i Sogn og Fjordane (MISF) er lokalisert på Sandane i Gloppen kommune. Det er 6 tilsette som skal levere administrative- og museumsfagleg-teneste til avdelingane. MISF er organisert som stifting med driftsansvar for offentleg finansierte museum i området Sogn og Fjordane. Stiftinga har eit budsjett på omlag 70 millionar kroner.

Om stillinga

 • Engasjement på 24 månader, med snarleg tiltreding
 • Stillinga er lokalisert til administrasjonen i MISF, og rapporterer til økonomisjef
 • Noko reiseaktivitet må påreknast
 • Det er ei føremon med førarkort for personbil

Arbeidsoppgåver:

 • Rekneskap inkl. bokføring og avstemming av kasse
 • Fakturering
 • Remittering
 • Kunde- og leverandøroppfølging
 • Offentlig rapportering (mva, aga, forskuddsskatt)
 • Prosjektrekneskap, analyse og -kontroll
 • Bidra til utvikling av gode rutinar og arbeidsprosessar i organisasjonen

 Ønska kvalifikasjoner:

 • Praktisk erfaring med rekneskap/økonomi/revisjon
 • Høgare utdanning, gjerne Master i rekneskap og revisjon, men anna relevant økonomisk utdanning kan og vere aktuelt
 • God IKT kompetanse, og kjennskap til Office og Visma-produkt. Ny løysning for rekneskap- og rapporteringssystem skal implementerast i perioden

Ønska personlege eigenskapar:

 • God økonomi- og regnskapsforståing
 • Sjølvstendig og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Nøyaktig
 • Løysningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Godt humør og serviceinnstilt

Musea i Sogn og Fjordane nyttar nynorsk som skriftspråk. Stillingane blir lønna etter avtale, basert på landsovereinskomsten for museum (Virke). God pensjonsordning. IA-avtale. Fleksitidsordning.

Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til  økonomisjef Janne Gimmestad tlf. 419 15 170.

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli gjort offentleg.

Søknad med CV sendast til stilling@misf.museum.no, innan 24. april 2019. Merk søknaden «Økonomikonsulent»

For full utlysningstekst sjå her