NYHENDE

Musea i Sogn og Fjordane får 40 millionar kroner i statleg støtte til fellesmagasin

I statsbudsjettet for 2020 har Kulturdepartementet gitt tilråding om tilsegn på kr. 40 millionar kroner over post 70 «Nasjonale kulturbygg» til realisering av prosjektet «Fellesmagasin i Angedalen». I pressemeldinga i høve statsbudsjettet skriv departementet følgjande:

Styret Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) vedtok i styremøtet 1.oktober ny prinsippmodell for organisering av det konsoliderte museet kalla «funksjonsdelt klyngemodell».

«Med den nye prinsippmodellen tek MiSF offensive grep for å møte framtidas utfordringar for Musea i Sogn og Fjordane», slår styreleiar Ivar Kvalen og administrerande direktør Kjartan Aa Berge fast.


I den seinare tida har det vore ein diskusjon i offentlegheita om Sunnfjord Museum si framtid som har skapt uklarheiter. Styret i Musea i Sogn og Fjordane ønskjer derfor å bidra med ei klargjering.

Vi syner til oppslag i Firda 19. mars der det kjem fram at fylkeskommunen vurderer å krevje Musea i Sogn og Fjordane for deler av midlane brukt til Kløften-prosjektet. Bakgrunnen er at Musea i Sogn og Fjordane i februar meldte fylkeskommunen at vi ikkje stiller oss bak ein fornya søknad om statleg investeringstilskot til Kløften. I saka vert fylkesordførar Jenny Følling sitert på følgjande om krav om tilbakebetaling av planleggingsmidlar: «Dette vil bli vurdert vidare av administrasjonen, og vi vil gje eit signal om at vi ikkje driv planlegging for moro skuld.

Musea i Sogn og Fjordane har søkt om støtte frå Kulturdepartementet for å få på plass eit museumsmagasin i Angedalen.