Marie er 33 år og utdanna kulturhistorikar frå Universitet i Oslo. Etter studiane har ho jobba ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet for Oslo, og kjem no frå stilling som rådgjevar for digital kulturformidling i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ho har mange års erfaring frå frivillig lagsarbeid.

Marie har eit brennande engasjement for formidling av kultur og historie. Ho gler seg til å vere med å utvikle Sunnfjord Museum i åra framover.

I desse dagar går det ei innspelsrunde om ny kulturmelding. Planen er å ha den ferdig til 2020. På eit møte om meldinga i Førde nyleg peikte representantar frå Kulturdepartementet på regionreforma og samfunnstrendar og utviklingstrekk som viktige premiss for utarbeidinga av kulturpolitikk for ei ny tid. Som det største uavhengige kunnskapsmiljøet for kultur i fylket ser Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) på arbeidet med ei ny kulturmelding med stor interesse.
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane ein auke i antal besøkande i 2017 på 5 %, som gjev eit samla besøkstal på 66.830 gjester, ei auke på 3016 besøkande. «Vi har ikkje hatt så gode besøkstal i Musea sidan før 2012, noko som vi er godt nøgde med. Når vi i tillegg har aukande grad av tilfredse besøkande, er dette særs gledeleg. Vi hadde ein fin vekst på hausten med både turistar og formidlingsopplegg, men vi har eit potensiale for å auke besøkstalet i sommarsesongen», seier administrerande direktør i Musea i Sogn og Fjordane Kjartan Aa Berge.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum ved Kunstfagleg råd, har i desember gått til innkjøp av Maia Birkeland sin installasjon "Byløa", satt saman av pallar, bølgeblekkplater og ein video med lydspor.

«Byløa» vart reist på dugnad laurdag 13. mai framfor Førde rådhus. Dugnadsånda viser til ein tradisjonell arbeidspraksis og ei kollektiv involvering ved å arbeide i lag. Plassering av «Byløa» skapte ein møteplass, gav ulike referansar til omgjevnadane, og refleksjon over fortid, samtid og framtid.

Tildeling av årets BKH-stipend går til kunstnaren Karen Helga Maurstig (1959). Maurstig har gjennom mange år har synt profesjonalitet og høg kvalitet i sitt kunstnarlege arbeid. Kunstfagleg råd ønskjer med tildelinga av stipendet å gje ytterlegare moglegheiter for kunstnarleg forsking og utprøving.