Norsk Reiselivsmuseum Norsk Reiselivsmuseum
Gjester ser på ei utstilling av bilder av berømte reisemål.

Reiseliv i Noreg

2. høgda i hovudbygget

Alle foto: Thomas Bickhardt/Bickfoto

I hovudutstillinga Reiseliv i Noreg, er det lagt vekt på å vise den historiske utviklinga av den moderne turismen her i landet, frå starten av 1800-talet og fram til våre dagar.

Landet vart «oppdaga» i åra etter 1814, etter at Noreg fekk eiga grunnlov. Kunstnarar, landmålarar og geologar var dei som oppdaga landet utanfor dei store byane. Landet vart etter kvart sett på som ein stad for rekreasjon i vakkert og vilt landskap, eller ein stad der ein kunne måle krefter med råskapen i fjellheimen eller i elvestryka.

Dampskip, jernbane – og etter kvart vegar – gjorde landet stadig meir tilgjengeleg, og Noreg var eit eksotisk reisemål for utlendingar. Fram til fyrst på 1900-talet var det likevel berre ei mindre gruppe i samfunnet som hadde råd og tid til å reise. Etter fyrste verdskrigen, og særleg etter den andre, fekk folk flest betre råd og meir fritid, med regulerte ferielover som førde til at svært mange kunne ta del i den aukande turismen. I dei siste 60-70 åra eksploderte turismen og utvikla seg til ein global industri. No reiser alle lag av befolkninga. Reiselivsnæringane har vore svært viktige i Noreg.

Gjester studerer utstillinga

Sjølv etter ein pandemi som sette ein brå stoppar på reiselivet, er det framleis rekna som ein viktig sysselsetjingsfaktor for norske kommunar. Reiselivsnæringane genererte 130 milliardar kroner i verdiskaping i 2019, og opplevde sterk vekst dei siste åra før pandemien, både i Noreg og internasjonalt. Menon Economics forventar at norsk reiseliv er attende til normalsituasjon i 2025. Samstundes set reiselivet store fotavtrykk på kloden vår.

Å reise

Kvifor reiser me? – fordi me har lyst, fordi det er kjekt, fordi me kan. Korona pandemien ga ei påminning om faren ved å opphalde seg tett på folk. Etter to år med fråhald av reiseverksemd blir det interessant å sjå om reisemønster blir endra; færre og lengre reiser til «trygge» reisemål utanfor allfarveg eller med fyrste fly til beste tilbod?

norsk-reiselivsmuseum/norsk-reiselivsmuseum,-thomas-bickhardt-bickfoto-(47).jpg

Det å reise for 150 år sidan var noko heilt anna enn å reise i dag. Ikkje alle har like klare mål for reisa, men dei fleste veit kva dei vil oppleve. Thomas Cook starta det som vert rekna for verdas fyrste reisebyrå i Leicester i 1841. Reisebyrå, reiseselskap eller reiseoperatørar legg alt til rette for den som reiser. No vel stadig fleire å planlegge reisene sine sjølve, då det meste av informasjon kan både lesast og kjøpast på nett.