Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Gravemaskin riv teglsteinsbygg ved sidan av Holvikejekta.
Publisert 29/11/2022
Av Henning A. Hellebust

Gjer klar for nybygg til Holvikejekta

Rivinga av det gamle slaktehuset er i gang, og straks lyser Musea i Sogn og Fjordane ut anbodskonkurranse om å bygge det nye verne- og visningsbygget for Holvikejekta.

– Det gamle slaktehuset skal vekk for å gje plass til det nye verne- og visningsbygget til Holvikejekta, seier prosjektleiar Øyvind Tåsåsen ved Musea i Sogn og Fjordane.

Arbeidet med å rydde tomta og gjennomføre grunnundersøkingar er godt i gang, og den 30. november lyser Musea ut ein anbodskonkurranse om å bygge det nye praktbygget.

Eineståande bygg for eineståande båt

– Her får entreprenør mogelegheit til å vere med å bygge eit bygg til ein eineståande gjenstand. Holvikejekta er omtalt som ei sjøens stavkyrkje og er ein del av våre nasjonale kulturarv, seier Tåsåsen.

Gravemaskin i rivningstomt.

Båten er den einaste attlevande store klinkbygde jekta som er att i original stand. Av fleire hundre jekter som gjekk langs norskekysten i fleire hundre år, er dette den einaste bevarte. Den vart bygd i 1881 og sett på land i 1906.

I dag står jekta under tak, men utsett for vêr og vind. Den skal halde fram med å stå der den står, men inni eit bygg med ei grunnflate på 630 kvadratmeter, spesialbygd for å ta vare på den for framtida, og for å vise den fram for publikum. Jekta skal også hevast over høgste nivå for stormflo og framtidig havnivåstiging.

misf/2022-08-09_11-55_oyvind-tasasen-9_1000.jpg.
Øyvind Tåsåsen er prosjektleiar for nytt verne- og visningsbygg.

Ferdig sommaren 2024

– No skal vi ta vare på jekta i eit klimastyrt miljø, som betyr at vi har kontroll på temperatur og luftfuktigheit, seier Tåsåsen.

Bygget vil også skilje seg ut på utsida. Det vil bli i heiltre, og tak og veggar skal dekkast med tjærebredd kløyvd spon, nærast som taket på ei stavkyrkje. Uteområdet vil bli oppgradert med strandeng og promenade ned mot fjorden.

Fristen for å sende inn anbod er 1. februar. Dersom alt går etter planen, vert byggestart våren 2023, og bygget vil bli ferdig forsommaren 2024.