Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Museumspedagogen står bak ein gjennomsiktig monter med mange små, rare medisinflasker.
Publisert 11/08/2022
Av Henning A. Hellebust

Inviterer skular og barnehagar på museum

Akkurat no ligg det ute over 20 undervisingsopplegg for skular og barnehagar ved Musea i Sogn og Fjordane. Trine Anette Fostervold er ein av åtte museumspedagogar som jobbar med å skape begeistring.

Det står «gift» på den eine flaska. Det ser ut som ei svart gugge. Vi er i utstillinga «Sjukdomane som endra historia» ved Nordfjord folkemuseum.

– Elevane lurer ofte på om det er ekte det som er i flaskene. Og om dei brukte det i gamle dagar. Då kan vi få ein fin samtale om både fortid og notid. Det blir framleis nytta "gift" i moderne medisin, seier Fostervold.

Stort spenn i tilbodet

Ho tek stadig imot skuleklassar og barnehagar til ulike tilbod ved Nordfjord Folkemuseum. Saman med sju andre museumspedagogar står ho for tilbodet til skular og barnehagar ved dei ulike musea våre rundt i Sogn og Fjordane.  

Museumspedagogen står framfor gamle, lafta hus.
Innsikt i gamal byggeskikk, er eitt av tilboda Trine Anette Fostervold gjev ved Nordfjord folkemuseum.

Pedagogane har sydd saman opplegg tilpassa alle trinn frå barnehage til klassar frå vidaregåande skule eller vaksenopplæring. Her er nokre smakebitar:

  • Ein dag i steinalderen

  • Ein skuledag i gamledagar

  • Haustarbeid på museumsgarden

  • Byggeskikk i Nordfjord frå 1500 fram til vår tid

  • Kom vi leikar – leik og fritid gjennom 150 år

  • Jektefart, ei livsåre

  • Mytiske vevar

  • Sex-turisme og menneskerett

  • Mat og folkehelse

  • Jul, tru og tradisjon

På Kystmuseet er flekking av sild ein del av tilbodet til skuleklassar.
Sildeflekking er eitt av tilboda ved Kystmuseet. Les om alle tilboda på mulo.no. Foto: Thomas Bickhardt/Bickfoto.

Museumslosen viser veg

I haust har vi samla alle undervisingsopplegga våre under ein felles paraply, Museumslosen.no. Dette er ei nettside som samlar tilbod frå fleire og fleire museum over heile landet – også digitale. Her kan lærarar og barnehagepedagogar surfe rundt og la seg inspirere, eller søke på spesifikke museum, fag, klassetrinn og meir.

Kvart tilbod har også ei oversikt over kompetansemåla, den pedagogiske gjennomføringa og elles praktisk informasjon. Så kan lærar melde seg på via eit skjema. Og – det er gratis.

Beistring og nysgjerrigheit

– Eg prøver å skape begeistring og vekke nysgjerrigheit i elevar for historia – som i stort monn handlar om deira forfedre og formødre. Skape ein type eigarskapskjensle til historia og museet, seier Fostervold.

Akkurat kva elevane gjer på dei ulike tilboda varierer stort. Noko kan vere klasseromsundervising, men mykje handlar om å bruke sansane, bruke kroppen og reflektere.

– Det er viktig å ikkje berre lære historie, men at dei også lærer om seg sjølv. Refleksjonar og kjensler er ein viktig del av museumsbesøket.

Museumspedagogen studerer verktøyet.
Enkelte har blitt uvel som følge av forklaringa om korleis ein nytta "snepperten" til årelating i utstillinga "Sjukdomane som forandra verda".

Nokon av tilboda inneheld praktiske oppgåver. Til dømes å lafte bygg.

– Elevar som ikkje er så sterke på teoretiske fag, kan få brynt seg på andre måtar her. Vi får tilbakemelding frå lærarar om at til dømes laftinga har vore bra, at elevar som normalt ikkje er aktive, hiv seg rundt. At dei også får ei skikkeleg meistringsoppleving, seier Fostervold.

Kjerneoppgåve for musea

Mellom anna ved å bygge opp ein stab med museumspedagogar fordelt rundt på musea, satsar Musea i Sogn og Fjordane systematisk på å gje barn og unge eit supplement til skulane.

– Som læringsarena er musea med og sikre oppveksande generasjonar tilgang til og nærkontakt med kulturarven vår. Museumsbesøket gjev minnerike opplevingar og eit annleis læringsmiljø, og dei pedagogiske formidlingsopplegga våre er i stor grad knytt opp mot læremåla i skulen, seier Synnøve Bjørset, avdelingsdirektør for kulturhistorie.

– Vi ynskjer å supplere utdanninga barn og unge får i skulekvardagen, gjennom opplevingar som formar og gjev grobotn for vidare utforsking og vitebegjær. Formidling av kulturarv og historieforteljing er ei av kjerneoppgåvene våre, og vi ynskjer å legge best mogleg til rette for at lærarar kan ta med sine elevar til våre museum for å ta del i dette, seier Tor Martin Leknes, avdelingsdirektør for kunst i Musea i Sogn og Fjordane.